Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen – Miljötillstånd för markdeponi, Sibbo

Vasa förvaltningsdomstol

Diarienummer 00997/19/5107

Offentlig kungörelse

Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen.

Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats 11.12.2020.

Dagen för delfående av beslutet

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten. Dagen för delfående av beslutet är 18.12.2021.

Ärende

Vasa förvaltningsdomstols beslut 11.12.2020 nr 20/0178/3 om besvär i ett

miljötillståndsärende, som har gällt miljötillstånd för markdeponi, Sibbo.

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga

Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden 11.12.2020-18.1.2021 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Anvisningar för överklagande och besvärstiden

Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. Besvärstidens sista dag är 18.1.2021.

Senast uppdaterad 11.12.2020