Temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde informerar 30.9.2021

 

Det temporära beredningsorganets beslut 30.9.2021

Avtal- och rekryteringsanvisningar till deltagande organisationer

Det temporära beredningsorganet beslutade enhälligt att ge avtal- och rekryteringsanvisningar till organisationer som är en del av reformen. Enligt § 12 i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska kommunerna, samarbetsområdena för primärvård och socialvård, sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistrikten, räddningsväsendet och vid behov andra myndigheter i varje välfärdsområde delta i beredningsarbetet med vilket välfärdsområdets verksamhet och förvaltning inleds, och ge välfärdsområdet behövlig handräckning i detta arbete. Dessutom bör de organisationer som deltar i reformen försöka undvika alla åtgärder som kan ha en negativ inverkan på ekonomin och verksamheten inom välfärdsområdet.

Det är därför viktigt att organisationer som upphör redan nu beaktar rekommendationer av det temporära beredningsorganet som gäller besättning av tjänster, lönepolitik, upphandlingar, avtal, investerings- och utvecklingsprojekt och samarbete mellan upphörande organisationer i välfärdsområdet.

Beredningsorganets budget 2022 och utnämning av revisor

Det temporära beredningsorganet antecknade läget för budgetberedningen för kännedom och utsåg den revisor som Borgå stads revisionssamfund anvisade för uppgiften, på beredningsorganets bekostnad.

Förändringscoaching för chefer i de östnyländska kommunerna

Det temporära beredningsorganet godkände anbudet om förändringscoaching för chefer. Upphandlingens värde understiger det nationella tröskelvärde som avses i 25 § i upphandlingslagen, varför upphandlingslagen inte tillämpas på upphandlingen.

Anskaffningen av ett personalöverföringsverktyg 

Det temporära beredningsorganet beslutade enhälligt att anskaffa ett personalöverföringsverktyg i enlighet med anbudet. Syftet med verktyget är att förenhetliga informationen om områdets personal, så att man kan börja bygga upp den nya organisation. Upphandlingens värde understiger det nationella tröskelvärde som avses i 25 § i upphandlingslagen, varför upphandlingslagen inte tillämpas på upphandlingen.

Borgå stadsstyrelses förslag om utredning av gemensam producerande av förvaltningstjänster

Stadsstyrelsen i Borgå behandlade vid sitt möte 20.9.2021 en omorganisering av stadens förvaltningstjänster i och med inrättandet av välfärdsområden. Med förvaltningstjänster avses här ekonomi- och personalförvaltningstjänster, ICT-tjänster och översättnings- och rekryteringstjänster som produceras i centralen för förvaltningstjänster i Borgå.

Det temporära beredningsorganet beslutade enhälligt att godkänna Borgå stadsstyrelses förslag om att båda organisationer börjar utreda producerande av gemensamma förvaltningstjänster. Slutsatserna i utredningen som utarbetas hösten 2021 kommer att beslutas både i välfärdsområdets temporära förvaltningens och stadens behöriga organ.

Behandlingen av föredragningslistans punkter 45, 46 och 47 fortsätter senare. I de övriga ärendena fattade det temporära beredningsorganet beslut enligt föredragningslistan. 

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

 

Senast uppdaterad 30.09.2021