Temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde informerar 29.10.2021

 

Det temporära beredningsorganets beslut 29.10.2021

Komplettering samarbetsorganets sammansättning

Det temporära organet kompletterade samarbetsorganets sammansättning. Kallelse till samarbetsorganets möten sänds till den förtroendeman och den arbetarskyddsfullmäktig som brandverket utnämner samt till arbetarskyddsfullmäktige som har ansvar för social- och hälsovårdsväsendena i Borgå, Askola och Lovisa. Arbetarskyddsfullmäktig för Sibbo är redan medlem av samarbetsorganet.

Principer för förhållningssättet till anbud om aktieförvärv under beredningsorganets mandatperiod

Beredningsorganet beslutade om principer för förhållningssättet till anbud om aktieförvärv. I princip hör förvärv av äganderätt inte till sådana tidsbegränsade avtal som den temporära förvaltningen kan besluta om på ett sätt som binder det framtida välfärdsområdet. Vid beredningen av välfärdsområdet bör det beaktas att principerna för ägande och till exempel användning av enheter för gemensamma upphandlingar bör fastställas separat genom ett mer övergripande ställningstagande och att brådskande förvärv av äganderätt inte nödvändigtvis tjänar välfärdsområdets helhetsintresse.

Beredningsorganet beslutade att under beredningsorganets mandatperiod ska man avstå från aktieförvärv, om det inte i det enskilda fallet kan läggas fram juridiska och praktiska grunder för godtagbarheten och nyttan av aktieförvärvet. Beredningsorganet har alltid beslutanderätt i fråga om varje aktieteckning och om inledande av beredningen av en sådan.

Ordnande av välfärdsområdesval och arvoden för välfärdsområdesnämnden

På lokal nivå är det kommunerna och välfärdsområdesvalnämnderna, alltså de nya valmyndigheter som tillsätts för välfärdsområdesvalet, som svarar för förrättandet av välfärdsområdesvalet. Välfärdsområdesvalnämnden sköter myndighetsuppgifter i samband med kandidatuppställningen vid välfärdsområdesval, sammanförde röstetal som räknats i kommunerna till ett valresultat för väl färd som rå det och fastställer valresultatet. Det temporära beredningsorganet ska se till att välfärdsområdesvalnämnderna får tillräckligt administrativt stöd i sin verksamhet.

Det temporära beredningsorganet antecknade för kännedom sammansättningen av Östra Nylands välfärdsområdesvalnämnden tillsatt av Regionförvaltningsverket i Södra Finland 30.9.2021. Det temporära beredningsorganet beslutade att behövliga lokaler för välfärdsområdesvalnämnden ska ordnas i WSOY-huset i Borgå. Beredningsorganet fastställde valet av Matti Latva-Pirilä till sekreterare för välfärdsområdesvalnämnden och Susanne Sjöblom till ersättare för honom och beslutade mötesarvoden till medlemmarna och sekreteraren enligt förslaget.

Behandlingen av föredragningslistans punkt 10 fortsätter senare.

Mötesdokument

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

ostranyland.fi

 

Senast uppdaterad 29.10.2021