Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin tiedottaa 29.10.2021

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 29.10.2021

Yhteistoimintaelimen täydentäminen

Väliaikainen toimielin täydensi yhteistoimintaelimen kokoonpanoa. Yhteistoimintaelimen kokouksiin lähetetään kutsu pelastuslaitoksen nimeämälle luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle sekä Porvoon, Askolan ja Loviisan sosiaali- ja terveystoimesta vastaaville työsuojeluvaltuutetuille. Sipoon työsuojeluvaltuutettu on jo entuudestaan yhteistoimintaelimen jäsen.

Osakehankintoja koskevat periaatteet valmistelutoimielimen toimikaudella

Valmistelutoimielin päätti periaatteista liittyen osakehankintoja koskeviin tarjouksiin. Omistusoikeuden hankkiminen ei lähtökohtaisesti kuulu sellaisiin määräaikaisiin sopimuksiin, joita väliaikaishallinnossa voitaisiin tehdä myös tulevaa hyvinvointialuetta sitovasti. Hyvinvointialueen valmistelussa tulee huomioida, että omistajuuteen ja esimerkiksi yhteishankintayksiköiden käyttöön liittyvät periaatteet tulisi linjata erikseen kokonaisvaltaisemmalla kannanotolla, eikä kiireellinen omistusoikeuksien hankinta välttämättä palvele hyvinvointialueen kokonaisetua.

Valmistelutoimielin päätti, että osakehankinnoista tulee valmistelutoimielimen toimikaudella pidättyä, ellei kyseisessä yksittäistapauksessa ole esitettävissä juridisia ja käytännöllisiä perusteita osakehankinnan hyväksyttävyydelle ja hyödyille. Päätösvalta jokaisessa osakemerkinnässä ja sellaisen valmisteluun ryhtymisessä on aina valmistelutoimielimellä.

Aluevaalien järjestäminen ja aluevaalilautakunnan palkkiot

Aluevaalien toimittamisesta paikallistasolla huolehtivat kunnat sekä aluevaaleja varten asetettavat uudet vaaliviranomaiset, aluevaalilautakunnat. Aluevaalilautakunta huolehtii aluevaalien ehdokasasettelun viranomaistehtävistä sekä kunnissa laskettavien äänimäärien yhdistämisestä hyvinvointialueen vaalitulokseksi ja vaalituloksen vahvistamisesta. Väliaikaisen valmistelutoimielimen tulee huolehtia siitä, että aluevaalilautakunnilla on toiminnassaan riittävä hallinnollinen tuki.

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston 30.9.2021 asettaman aluevaalilautakunnan kokoonpanon. Väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että aluevaalilautakunnalle järjestetään tarvittavat tilat Porvoon WSOY-talosta. Valmistelutoimielin vahvisti aluevaalilautakunnan sihteerin tehtävään Matti Latva-Pirilän ja varalle Susanne Sjöblomin ja päätti jäsenille ja sihteerille maksettavat kokouspalkkiot esityksen mukaan.

Esityslistan kohtaan 10 palataan myöhemmin.

Kokousasiakirjat

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023.

itauusimaa.fi

 

Viimeksi muokattu 29.10.2021