Temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde informerar 28.2.2022

 

Det temporära beredningsorganets beslut 28.2.2022

Övergångsplan och övergångsavtal för personalen

Om det temporära beredningsorganets uppgifter föreskrivs (10 § i införandelagen) att i samarbete med de myndigheter från vilka det övergår uppgifter och personal till välfärdsområdet ska beredningsorganet utreda vilken personal som övergår till välfärdsområdet och bereda ett förslag för välfärdsområdesfullmäktige om övergångsplan och övergångsavtal för personalen.

Övergångsplanen för personalen utgör en arbetsplan för beredningen och genomförandet av personalöverföringarna. Personalens övergång från kommuner och samkommuner till ett välfärdsområde sker genom överlåtelse av rörelse. Utkastet till övergångsavtal för personalen utgör grunden för förhandlingar om en överlåtelse av rörelse. Det kompletteras och preciseras under förhandlingarnas gång. Ett övergångsavtal för personalen ingås mellan de arbetsgivare som överlåter personal och det välfärdsområde som tar emot personalen.

Det temporära beredningsorganet beslutade att för välfärdsområdesfullmäktige lägga fram övergångsplanen och övergångsavtalet för personalen enligt förslag. Utkasten till övergångsplan och övergångsavtal har behandlats av välfärdsområdets samarbetsorgan 23.2.2022.

Ordnandet av stödtjänster inför övergången till välfärdsområdet

I regeringspropositionen (RP 10/2022 rd) föreslås bl.a. bestämmelser om en övergångsperiod fram till utgången av 2023 för köp och försäljning av stödtjänster. Under övergångsperioden skulle ett välfärdsområde ha möjlighet att sälja och köpa, och en kommun ha möjlighet att sälja sådana stödtjänster som kommunen eller en samkommun som övergår till ett välfärdsområde har producerat för social- och hälsovården innan reformen träder i kraft.

Det temporära beredningsorganet antecknade för kännedom innehållet i och behandlingsskedet för lagpropositionen. Välfärdsområdet kommer senare att överväga behovet att utnyttja den övergångsperiod som avses i lagpropositionen, om propositionen godkänns och lagen träder i kraft.

Överföring av användarnas terminalutrustning från nuvarande organisationer till välfärdsområdet

Det temporära beredningsorganet konstaterade att det med tanke på kontinuiteten är fördelaktigt att låta terminalutrustningen följa med användarna till välfärdsområdet. Överföringen av terminalutrustning beaktas både ur investeringssynpunkt och i den tekniska planeringen av IKT-projektet.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.

Bilagor

Föredragningslista

Övergångsplan för personalen på finska

Övergångsavtal för personalen på finska

 

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. ostranyland.fi

 

Senast uppdaterad 01.03.2022