Temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde informerar 26.1.2022

 

Det temporära beredningsorganets beslut 26.1.2022

Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde antecknade för kännedom hur HR-sektionens arbete framskrider. En av sektionens största uppgifter under hösten var att bereda den första överföringen av nödvändiga personaluppgifter från de överlämnande organisationerna till välfärdsområdet. En av höstens uppgifter var att bereda en förändringscoaching för chefer. Sammanlagt 103 chefer deltog i den. Sektionen bereder nu en förändringscoaching för hela personalen. Det är meningen att coachingen ska börja i mars 2022. En samarbetspartner i coachingen är bland annat Keva.

Tjänster för finskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning 

De kommuner som ingår i Östra Nylands välfärdsområde hör till Nylands och Södra Tavastlands specialomsorgsdistrikt, vars uppgifter sköts av samkommunen Eteva. De tvåspråkiga och svenskspråkiga kommunerna är dessutom medlemmar i en samkommun som ordnar specialomsorg för den svenskspråkiga befolkningen i medlemskommunerna (Kårkulla samkommun). Som en del av social- och hälsovårdsreformen läggs de här specialomsorgsdistrikten ned.

Under hösten 2021 har man fört diskussioner mellan välfärdsområdena och berett planeringen av specialtjänster i projektet Kehitysvammaisten palvelut Uudellamaalla. Sakkunniggruppen anser att en centralisering av specialtjänsterna till HUS-sammanslutningen ger de bästa förutsättningarna för tjänsternas kontinuitet i övergångsskedet. Det temporära beredningsorganet i Östra Nylands välfärdsområde antecknade situationen för beredningen för kännedom.

Utredning av producering av företagshälsovårdstjänster

Det allmänna ansvaret för ordnandet av företagshälsovården övergår till välfärdsområdet år 2023. Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa är en del av Borgå stads organisation. Stadsstyrelser i Borgå och Sibbo har beslutat föreslå det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde att de påbörjar en utredning av producering av företagshälsovårdstjänster tillsammans.

Det temporära beredningsorganet i Östra Nylands välfärdsområde beslutade inleda en utredning om producerandet av företagshälsovårdstjänster på det sätt som föreslås. Utredningen görs i början av vinter 2022 varefter beslutet om ärendet ska fattas separat i alla organisationer.

 

Övriga ärenden på föredragningslistan antecknades för kännedom enligt förslag. Det var ingen tilläggslista att behandla vid mötet.

 

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. ostranyland.fi

 

Senast uppdaterad 27.01.2022