Temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde informerar 22.12.2021

 

Det temporära beredningsorganets beslut 22.12.2021 

Beredning av budgeten för år 2022 fortsätter nästa vecka

Vid behandlingen av 2022 års budget noterades att det under budgetberedningsskedet inte fanns information om statsfinansieringen av ICT-förändringen på välfärdsområdet. Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde ansökte om 15 476 191 euro för ICT-förändring för 2022, men i ett beslut från social- och hälsovårdsministeriet den 20 december 2021 beviljades endast 6 772 508,97 euro. Av denna anledning beslutade beredningsorganet att fortsätta beredning av budgeten 2022 nästa vecka.

Beredningsorganet godkände slutsatserna i utredningen av stödtjänsterna

Borgå stad och det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde har gjort en utredning av producerande av gemensamma förvaltningstjänster. Borgå stadsstyrelsen godkände slutsatserna i utredningen av stödtjänsterna den 20 december 2021 och föreslår stadsfullmäktige att stödtjänstbolaget bildas. I utredningen betraktas det produktionen av ekonomi-, löne-, ICT-, översättnings- och rekryteringstjänster ur Borgå stads och Östra Nylands välfärdsområdes synvinkel. Utredningen innehåller också en modell av den gemensamma stödtjänstorganisationens ekonomi och verksamhet.

Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde godkände slutsatserna i utredningen om stödtjänster och beslutade att fortsätta förberedelserna av förvärv med målet om ett gemensamt stödtjänstföretag. Beredningsorganet bemyndigade ordförande och ordföranden för ICT-sektionen och vice ordföranden för sektionen för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster att fortsätta förberedelserna av stödtjänstföretaget och förfining av serviceavtalet i samarbete med parterna. Bolagets kapitaliseringsbehov, delägaravtalet, villkoren för aktieemission och andra dokument som gäller startande och förvaltning av bolagets verksamhet samt serviceavtalet inklusive en exakt definition av tjänsterna är alltjämt föremål för förhandlingar och kommer att lämnas till beredningsorganet för beslut separat i ett senare skede. Frågan om huruvida välfärdsområdet förbinder sig till detta stödtjänstbolag och dess tjänster avgörs slutgiltigt av välfärdsområdesfullmäktige på våren 2022.

I de övriga ärendena fattade det temporära beredningsorganet beslut enligt föredragningslistan. Det var ingen tilläggslista att behandla vid mötet.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. ostranyland.fi

 

Senast uppdaterad 23.12.2021