Temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde informerar 10.1.2022

 

Det temporära beredningsorganets beslut 10.1.2022

Styrguppen för Apotti data- och verksamhetsstyrningssystem för social- och hälsovården fungerar som det högsta gemensamma beslutsforumet för Apotti kunderna. Eftersom en del av ibruktagandet av Apotti överförs till välfärdsområdena, har styrgruppen inbjudit representanter från de temporära beredningsorganen för välfärdsområdena till styrgruppen för Apotti. Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde  beslutade att utse Katja Blomberg som representanten med tal- och närvarorätt i styrgruppen.

Sitras ledande expert Joonas Leppänen och expert Elina Eerola deltog i mötet och berättade om organisationens olika sätt att engagera och om hur demokratin genomförs i beslutsfattandet. Finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet och Sitra har inrättat en temagrupp för demokrati som utifrån nätverk fungerar som stöd för välfärdsområdena. Det temporära beredningsorganet i Östra Nyland har tidigare vid sitt möte 29.10.2021 utsett Ilona Koskenniemi till medlem och Tiia Gustavson till ersättare i gruppen. Sitra ansvarar för gruppen som koncentrerar sig på att stärka medborgarnas möjligheter att delta och påverka.

Övriga ärenden på föredragningslistan antecknades för kännedom enligt förslag.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

ostranyland.fi

 

Senast uppdaterad 11.01.2022