Sibbo Energi Oy 110 kV kraftledningsprojekt Anttila – Kallbäck: Påbörjande av fältundersökningar

Sibbo Energi planerar en ny 110 kV kraftledning mellan Anttila och Kallbäck transformatorstationer. Kraftledningen ersätter Nickby – Kallbäck ledning och förbättrar överföringskapacitet och eldistribution på området.

Under hösten 2022 kommer vi att avse påbörja de terrängundersökningar som krävs för att vi ska kunna precisera kraftledningssträckningen.

Undersökningar har redan gjorts på nuvarande Nicky – Kallbäck linjen på sommaren 2022. Sträckningen som ska utredas är cirka 11 km lång och den löper mellan Anttila transformatorstation och Kallbäck transformatorstation.

Utifrån resultaten från undersökningarna kommer den exakta lokaliseringen för kraftledningen att kunna bestämmas.

Innan vi påbörjar terrängarbetet kommer vi att informera de markägare vars fastigheter berörs och vars adresser finns tillgängliga via Lantmäteriverkets fastighetsregister.

När undersökningarna är klara kommer vi att inleda dialog och förhandlingar med markägarna.

3.10.2022
Sibbo Energi Oy

Senast uppdaterad 03.10.2022