S17C Söderkulla centrum, uppdaterat program för deltagande och bedömning framlagt

Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning läggs fram, eftersom planområdets avgränsning har preciserats. Korsningen mellan Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen har avlägsnats från planområdet.

Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna förplanläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 8.2 – 12.3.2021 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi>Planläggning och utveckling>anhängiga detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska vara kommunen tillhanda senast 12.3.2021 kl. 14:00, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Pieta Kupiainen, tfn. 050 432 8644, samt detaljplanechef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957. E-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo 4.2.2021

Senast uppdaterad 08.02.2021