Offentlig kungörelse – Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen

 

Ärende
Vasa förvaltningsdomstols beslut 13.4.2022 nr 398/2022 om besvär i ett
miljötillståndsärende, som har gällt ändring av miljötillståndet för
centralskjutbanan och tillstånd att inleda verksamheten, Sibbo, Borgå.

Den som ansöker om tillstånd
Sibbo Skyttegille rf

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga
Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under
tiden 13.4.2022 – 20.5.2022 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på
adressen
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL

 

Senast uppdaterad 13.04.2022