Offentlig kungörelse: Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt marktäkts- och miljöskyddslagen

 

Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats
25.04.2023

Dagen för delfående av beslutet
Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.
Dagen för delfående av beslutet är 02.05.2023.

Ärende
Vasa förvaltningsdomstols beslut 25.04.2023 nr 549/2023 om besvär i ett marktäkts- och miljötillståndsärende, som har gällt stenbrytning och -krossning, Sibbo, Borgå.

Den som ansöker om tillstånd
Sipoon Humus Oy

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga
Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden 25.04.2023 – 01.06.2023 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL

 

Senast uppdaterad 25.04.2023