Offentlig kungörelse, Vasa förvaltningsdomstol – Besvär över beslut enligt vattenlagen

 

Ärende

I ett förvaltningstvångsärende enligt vattenlagen har JJBP Finland Oy och Milagro Oy inlämnat ett besvär till Vasa förvaltningsdomstol över beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland 17.11.2021 nr 346/2021 (Förvaltningstvång för att återställa strandområden, Sibbo. Sökande Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland).

Tillgänglighållande av en besvärshandling

Denna kungörelse och besväret hålls tillgängliga på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesv ar.html) under tiden 6.4 – 4.5.2022.

Kungörelse (pdf)

VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL

 

Senast uppdaterad 06.04.2022