Offentlig kungörelse, Vasa förvaltningsdomstol: Besvär över beslut enligt vattenlagen

Ärende

Tillståndssökande JJBP Finland Oy har inlämnat besvär till Vasa förvaltningsdomstol över beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland 7.9.2023 nr 232/2023.
Ärende: Kvarhållande av en strandbank i Hangelbyviken, Sibbo. Regionförvaltningsverket har lämnat ärende utan prövning.

Tillgänglighållande av en besvärshandling

Denna kungörelse och besväret hålls tillgängliga på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesv ar.html) under tiden 13.11. – 11.12.2023.

Offentlig kungörelse (pdf)

VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL

 

Senast uppdaterad 13.11.2023