Offentlig kungörelse, Vasa förvaltningsdomstol: Besvär över beslut enligt vattenlagen

 

Ärende

Till Vasa förvaltningsdomstol har inlämnats besvär över beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland 10.8.2022 nr 235/2022. Beslutet gäller kvarhållande av en terrasskonstruktion och en brygga vid stranden i Djupsundet, Sibbo.

Tillgänglighållande av en besvärshandling

Denna kungörelse och besväret hålls tillgängliga på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesv ar.html) under tiden 1.12.2022 – 31.1.2023.

Offentlig kungörelse (pdf)

VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL

 

Senast uppdaterad 01.12.2022