Offentlig kungörelse, Vasa förvaltningsdomstol: Besvär av tillståndssökanden över ett beslut om miljötillstånd

 

Ärende

Tillståndssökande Sipoon Humus Oy har inlämnat besvär till Vasa förvaltningsdomstol över beslut av byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun 2.9.2022 (25.8.2022 § 100). Beslutet gäller beviljande av marktäktsoch miljötillstånd för stenbrytning och -krossning i Nyckby, Oljevägen 588 vilket inkluderar fastigheterna Petersbo 753-423-6-175, Chrissebo 753-423-6-
176 och Stormosseskogen 753-423-6-177. I beslutet ingår ett förordnande enligt 199 § i miljöskyddslagen om inledande av verksamhet oberoende av överklagande.

Tillgänglighållande av besvärshandlingarna

Denna kungörelse och besvärshandlingarna av tillståndssökanden hålls tillgängliga på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallintooikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html) under tiden 2.12.2022 – 31.1.2023.

Offentlig kungörelse (pdf)

VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL

 

Senast uppdaterad 02.12.2022