Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet mes 2 kap. 6 § i vattenlagen.

Enligt 2 kap. 6 § i vattenlagen får den, som lider av uppslamning, ett grund eller en annan jämförbar olägenhet vid nyttjandet av ett vattendrag, utan samtycke av den som äger vattenområdet vidta åtgärder som behövs för att undanröja olägenheten.
Denna rätt förutsätter att muddrings- eller slåtterarbetet inte kräver tillstånd enligt vattenlagen och att arbetet inte medför avsevärd olägenhet för ägaren eller sådan förorening av miljön i
vattenområdet som avses i miljöskyddslagen.

Enligt vattenlagen ska en muddring och en slåtter av växtlighet anmälas till NTM-centralen och ägaren av vattenområdet 30 dygn innan åtgärden genomförs. Åt ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område kan ärendet underrättas genom att publicera information om underrättelsen på NTM-centralens och kommunens webbplats.

Den här kungörelsen finns till allmänt påseende under tiden 1.8.-7.9.2022 på NTM-centralens webbsida

Dokumenten som finns till påseende kan bes från Nylands NTM-centrals registratorskontor: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Ytterligare information:
Juha Kuvaja, tfn 0295 021 413, e-post: juha.kuvaja@ely-keskus.fi

Senast uppdaterad 05.09.2022