Nylands avfallsnämnds – Möjlighet att framföra sin åsikt om ändringarna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa

 

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har berett ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa för avfallsnämnden att godkänna. Ändringarna träder i kraft 1.1 eller 1.3.2022.

I avfallstaxan bestäms avgifterna och deras grunder för avfallshanteringen som kommunen ordnar. Avgifterna och grunderna grundar sig på 78–79 § i avfallslagen. Nylands avfallsnämnd har godkänt den nuvarande avfallstaxan 21.5.2019.

Taxan är upprättad så, att den är jämlik för alla kommuninvånare. Det föreslås ändringar i bland- och bioavfallets, samt de återvinnbara avfallens tömningsavgifter, för att uppmuntra till att avfallshanteringens prioritetsordning beaktas. Det föreslås ändringar i mottagnings- och behandlingsavgifterna, med vilka man eftersträvar en styrande effekt för att öka sorteringen och separatinsamlingen av material, samt för att höja återvinningsgraden på avfallsstationerna. Det föreslås ändringar i taxans grunder, för att förtydliga paragrafernas syfte och innehåll, trots att praxisen inte ändras.

Kungörelsen hålls framlagd

Denna kungörelse hålls framlagd 11.10 – 9.11.2021 inom avfallsnämndens kommuner. Kungörelsen samt närmare uppgifter om ändringarna i avfallstaxan kan dessutom läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/nyheter.

Framförandet av åsikter

Alla kommuninvånare och parter vars fördel eller rätt kan beröras av ändringarna i avfallstaxan bereds en möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska tillställas skrift-ligen senast 9.11.2021 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands av-fallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Märk kuvertet eller meddelandefältet med ”Åsikt om avfallstaxan”.

Tilläggsuppgifter: 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.

Kungörelse (pdf)

 

Senast uppdaterad 11.10.2021