N48A Detaljplan för Dalkärrsvägens östra sida (fas 1) anhängig

Planeringsområdet är i huvudsak privatägt.

Planeringsområdet i detaljplanen omfattar en del av fastigheten 753-423-0007-0157. Då Farbrorsvägen ändras till kommunal detaljplanegata gäller detaljplanen även några fastigheter som ligger på vägområdet.

Syftet med detaljplanearbetet är att utvidga tätortsstrukturen i Nickby österut och på det sättet skapa beredskap för tillväxt i Nickbyområdet. I planarbetet kommer man även att undersöka möjligheterna att komplettera och utvidga tätortsstrukturen med egnahemsdominerat bostadsbyggande. Enligt preliminära uppskattningar kommer området att få ca 20 nya egnahemstomter eller byggplatser för småhus.

Planarbetet ingår i Sibbo kommuns planläggningsprogram för åren 2022–2024. Planarbetet gäller det initiativ som inlämnades 2011 av ägare till fastigheter som gränsar till östra kanten av Dalkärrsvägen. Detaljplaneringen av Dalkärrsvägens östra sida kommer att beredas i två delar.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 17.11.2022 – 18.12.2022 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider och på kommunens webbplats.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 19.12.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi.

Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, samt planläggare Niina Tiittanen, tfn. 040 5417596, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Utvecklings- och planläggningscentralen
Sibbo 17.11.2022

Senast uppdaterad 11.11.2022