Möjlighet att framföra sin åsikt om ändringarna i avfallshanteringsföreskrifterna inom Nylands avfallsnämnds område

 

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har förberett ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna. Ändringarna beror på änd-ringar i avfallslagstiftningen. De största föreslagna ändringarna är:

• Utvidgande av skyldigheten att separat insamla återvinnbara avfallsslag
• Anmälan om kompostering måste göras till avfallshanteringsmyndigheten senast 1.9.2022
• Tömningsintervallet för blandavfallskärlet kan i fortsättningen vara fyra veckor om bioavfallet samlas separat eller komposteras
• Ny paragraf: 8 § Kvartersvist insamlingssystem
• Slammet från slamavskiljare, i vilka det enbart samlas tvättvatten, ska avlägsnas alltid vid behov, dock minst med två års intervall (för tillfället finns inget eget tömningsintervall för enbart slam från tvättvatten, utan det är ett år, liksom för annat slam)
• Slutna tankar ska tömmas alltid då de blir fulla, dock minst med två års intervall (för tillfället bara ”då de blir fulla”)
• Ny paragraf: 32 § Underhåll av slamavskiljare och slutna tankar och deras tillgänglighet
• Den som själv behandlar slam ska årligen meddela avfallshanteringsmyndigheten uppgifter om de fastigheter vars slam han eller hon behandlat

Enligt utkastet träder de utvidgade skyldigheterna till separat insamling av återvinnbart avfall i kraft stegvis från hösten 2022 till våren 2025. Skyldigheten att anmäla om kompostering träder i kraft 1.9.2022 och de andra ändringarna 1.5.2022.

Kungörelsen hålls framlagd

Denna kungörelse hålls framlagd 15.3 – 13.4.2022 inom avfallsnämndens kommuner. Kungörelsen samt utkastet till de ändrade avfallshanteringsföreskrifterna kan dessutom läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/aktuellt.

Framförandet av åsikter

Alla kommuninvånare och parter vars fördel eller rätt kan beröras av ändringarna i avfallshanteringsföreskrifterna bereds en möjlighet att framföra sin åsikt i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska tillställas skriftligen senast 13.4.2022 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Märk kuvertet eller meddelandefältet med ”Åsikt om avfallshanteringsföreskrifterna”.

Tilläggsuppgifter: tfn. 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.

Kungörelse (pdf)

Nylands avfallsnämnd

 

Senast uppdaterad 15.03.2022