Mahdollisuus antaa mielipiteensä muutoksista jätehuoltomääräyksiin Uudenmaan jätelautakunnan alueella

 

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vihdin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Muutokset johtuvat jätelainsäädännön muutoksista. Suurimmat esitetyt muutokset ovat:

• Kierrätyskelpoisten jätteiden erilliskeräysvelvoitteiden laajentaminen
• Kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle viimeistään 1.9.2022
• Sekajäteastian tyhjennysväli saa jatkossa olla neljä viikkoa, jos biojäte erilliskerätään tai kom-postoidaan
• Uusi pykälä: 8 § Korttelikohtainen keräysjärjestelmä
• Saostussäiliöistä, johon kerätään pelkästään pesuvesiä, liete on poistettava aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein (nykyisissä määräyksissä pelkästään pesuvesien lietteellä ei ole omaa tyhjennysväliä, vaan se on 1 v, kuten muiden lietteiden)
• Umpisäiliöt on tyhjennettävä niiden täyttyessä, mutta vähintään kahden vuoden välein (ny-kyisissä määräyksissä ”niiden täyttyessä”)
• Uusi pykälä: 32 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse
• Lietettä omatoimisesti käsittelevän tulee vuosittain ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle tiedot kiinteistöistä, joiden lietettä käsittelee

Luonnoksen mukaan kierrätyskelpoisten jätteiden laajentuneet erilliskeräysvelvoitteet tulevat voimaan portaittain syksystä 2022 kevääseen 2025. Velvollisuus ilmoittaa kompostoinnista tulee voimaan 1.9.2022 ja muut muutokset 1.5.2022.

Kuulutuksen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 15.3. – 13.4.2022 jätelautakunnan kunnissa. Kuulutus sekä luonnos muutetuiksi jätehuoltomääräyksiksi ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/ajankohtaista.

Mielipiteiden esittäminen

Kaikille kuntalaisille ja niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta jätehuoltomääräysten muutokset saattavat koskea varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 13.4.2022 sähköisesti osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 LOHJA. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”Mielipide jätehuoltomääräyksistä”.

Lisätietoja: puh. 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi

Kuulutus (pdf)

Uudenmaan jätelautakunta

 

Viimeksi muokattu 15.03.2022