Meddelande om offentlig kungörelse – Förslag till plan för hantering av översvämningsriskerna för Vanda avrinningsdistrikt 2022–2027

Offentligt framlagda dokument

Förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Vanda samt planens övriga bakgrundsdokument finns till påseende den 2 november 2020–14 maj 2021 på adressen www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Framförande av åsikter

Alla har möjlighet att fram till den 14 maj 2021 framföra sina åsikter om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker till NTM-centralen i Tavastland.

Åsikterna ska i första hand skickas till NTM-centralens registratur per e-post (kirjaamo.hame@ely-keskus.fi). Respons kan också ges via tjänsten www.lausuntopalvelu.fi (kräver inloggning). Åsikter kan också lämnas in skriftligt till NTM-centralens registratur, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, Registraturen, PB 29, 15141 Lahti.

Åsikter önskas särskilt om huruvida de valda målen för hanteringen av översvämningsrisker uppnås med de föreslagna åtgärderna och huruvida åtgärdernas uppföljning, genomförbarhet och inverkan på målen för vattenvården har bedömts tillräckligt. Responsen från hörandet behandlas i översvämningsgruppen och utifrån den bedömer man om det finns behov av att se över förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker.

Parallellt pågår även ett förfarande för hörande om förslagen till vattenförvaltningsplaner och dessutom från den 1 februari 2021 om förslaget till havsförvaltningsplan. Mer information om planerna och hörandet av dessa: www.miljo.fi/paverkavattnen.

Ytterligare information

Mer information lämnas av Merja Suomalainen, tfn 0295 025 161, e-post merja.suomalainen(a)ely-keskus.fi och Milla Torkkel tfn 0295 025 225, e-post milla.torkkel(a)ely-keskus.fi vid NMT-centralen i Tavastland.

HAMELY/148/2019

Här kan du läsa kungörelsen (pdf)

Alla bakgrundshandlingar kan läsas på adressen: www.ymparisto.fi/trhs/Vantaanjoki

Senast uppdaterad 10.12.2020