Meddelande om kungörelse, NCC Industry Oy, Borgby, Sibbo

 

Meddelande om kungörelse (pdf)

Ärende

NTM-centralen i Nyland har gett den 1.7.2021 ett beslut i enlighet med 13 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall. Ärendets diarie­nummer är UUDELY/5800/2021.

Beslutet som getts till NCC Industry Oy gäller bergsbrytning och krossning av sprängsten samt mottagande av överskottsmassor på fastigheterna Betes Skog 753-402-3-41 och Berget 753-402-3-47, Borgby, Sibbo.

Framläggande till påseende

NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om beslutet ovan genom en offentlig kungörelse. Kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga under perioden 1.7.–30.7.2021 på webbplatsen i NTM-centralen i Nyland
www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (välj Nyland).

Länken till kungörelsen

NCC Industry Oy, Kungörelse, Bergsbrytning och krossning av sprängsten samt mottagande av överskottsmassor, Borgby, Sibbo, (pdf), 1.7.-30.7.2021

Länken till beslutet

NCC Industry Oy, Beslut, Bergsbrytning och krossning av sprängsten samt mottagande av överskottsmassor, Borgby, Sibbo, (pdf)

 

Senast uppdaterad 02.07.2021