Meddelande om framläggandet av mötesprotokoll, Borgå-Sibbos fiskeriområde

Meddelande om framläggandet av mötesprotokoll

Borgå-Sibbos fiskeriområde meddelar att stämman 27.4.2023 fattat beslut om stadgeenliga ärenden och om fiskeregleringsansökning till Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral.

Mötesprotokollet jämte bilagor är framlagda 22.5-28.6.2023 på fiskeriområdets anslagstavla som är fiskeriområdets hemsida https://borga-sibbosfiskeriomrade.fi/

Den som berörs av ärendet, kan lämna omprövningsbegäran till fiskeriområdet, ur vilken framgår framställarens kontaktuppgifter. Omprövningsbegäran skall framställas inom trettio dagar från det beslutet delgivits. Meddelandet publiceras 22.5.2023 på fiskeriområdets hemsida och delfåendet har skett räknat från nämnda datum sjunde (7) dagen.
Tilläggsuppgifter: gabi.lindholm@outlook.com eller  (050) 404 2738 vardagar kl. 9-15.

22.5.2023 Styrelsen för Borgå-Sibbos fiskeriområde

 

Senast uppdaterad 22.05.2023