Meddelande om beslut: Översyn och ändrande av miljötillståndet för materialcentret i Sköldvik, Borgå

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats.

Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 15.6–22.7.2022 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Beslut (pdf) på finska

Senast uppdaterad 15.06.2022