Meddelande om beslut – Kvarhållande av en strandbank i Hangelbyviken, Sibbo

Beslut enligt vattenlagen

Beslutsnr
232/2023
Dnr
ESAVI/10362/2023
Sökande
JJBP Finland Oy
Ärende
Kvarhållande av en strandbank i Hangelbyviken, Sibbo

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 7.9.-16.10.2023 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (PDF)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 07.09.2023