Meddelande om beslut – Beslut enligt vattenlagen: Undantag från förbudet att äventyra de naturliga förhållandena i en källa, Sibbo

Beslut enligt vattenlagen

Beslutsnr
51/2024
Dnr
ESAVI/11155/2023
Sökande
NCC Industry Oy

Ärende
Undantag från förbudet att äventyra de naturliga förhållandena i en källa, Sibbo

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 6.3.-12.4.2024 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 06.03.2024