Meddelande om beslut – Beslut enligt vattenlagen: Byggande av en kombinerad vågbrytare/brygga framför Hundnäs, Sibbo

Beslut enligt vattenlagen

Beslutsnr
142/2024
Dnr
ESAVI/40007/2023
Sökanden
Rytioja Juhana och Rytioja Pirjo

Ärende
Byggande av en kombinerad vågbrytare/brygga framför Hundnäs, Sibbo

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 13.6.-22.7.2024 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 13.06.2024