Meddelande om beslut – Beslut enligt miljöskyddslagen, Vanda Energi Ab

 

Sökande: Vanda Energi Ab

Dnr: ESAVI/2490/2021

Beslutsnr: 141/2022

Ärende: Miljötillstånd för förbränningsanläggning för farligt avfall och tillstånd att inleda verksamhet, Vanda

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 18.5.27.6.2022 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 18.05.2022