Meddelande om beslut – Beslut enligt miljöskyddslagen: En utredning I enlighet med miljötillstånden för plastfabrikerna, Borgå

Beslut enligt miljöskyddslagen

Beslutsnr
319/2023
Dnr
ESAVI/26757/2023
Sökande
Borealis Polymers Oy

Ärende
En utredning I enlighet med miljötillstånden för plastfabrikerna, Borgå

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten
11.12.2023-17.1.2024 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande om beslut (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 11.12.2023