Meddelande om beslut – Beslut enligt miljöskyddslagen: Ändrande av verksamheten vid raffinaderiet i Borgå gällande användning av flytande returråvara samt tillstånd för inledande av verksamheten, Borgå

Beslut enligt miljöskyddslagen

Beslutsnr
301/2023
Dnr
ESAVI/15925/2023
Sökande
Neste Abp

Ärende
Ändrande av verksamheten vid raffinaderiet i Borgå gällande användning av flytande returråvara samt tillstånd för inledande av verksamheten, Borgå

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 23.11.2023-2.1.2024 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande om beslut (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

Senast uppdaterad 23.11.2023