Kungörelse: Möjlighet att framföra sin åsikt om ändringarna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter, Nylands avfallsnämnds

 

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har berett ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna. Ändringarna träder i kraft 1.3.2023.

I avfallstaxan bestäms avgifterna och deras grunder för avfallshanteringen som kommunen ordnar. Avgifterna och grunderna grundar sig på 78–79 § i avfallslagen. Nylands avfallsnämnd har godkänt den nuvarande avfallstaxan 21.5.2019.

Enligt avfallslagen ska man för kommunal avfallshantering ta ut en avgift som täcker avfallshanteringens alla kostnader. Kostnaderna för att producera avfallshanteringstjänsterna har stigit utbrett och kraftigt under år 2022. Till följd av dessa orsaker föreslås att grundavgifterna, tömnings- och transportavgifterna, avgifterna för avfallskärlets hyra och leverans, avgifterna för blandavfallspunkt samt avgifterna för mottagning av avfall höjs. Även nya avgifter föreslås att tillföras taxan. I avfallshanteringsföreskrifterna föreslås ett par ändringar gällande separatinsamlingen av bioavfall.

Kungörelsen hålls framlagd

Denna kungörelse hålls framlagd 15.12.2022 – 13.1.2023 inom avfallsnämndens kommuner. Kungörelsen samt närmare uppgifter om ändringarna i avfallstaxan kan dessutom läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/aktuellt.

Framförandet av åsikter

Alla kommuninvånare och parter vars fördel eller rätt kan beröras av ändringarna i avfallstaxan eller avfallshanteringsföreskrifterna bereds en möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Fritt formule-rade åsikter ska tillställas skriftligen senast 13.1.2023 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Märk kuvertet eller meddelandefältet med ”Åsikt om avfallstaxan”.

Tilläggsuppgifter: 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.

Kungörelse (pdf)

Tilläggsuppgifter

Bilaga 1 Tilläggsuppgifter

Bilaga 2 UTKAST Taxatabell fr.o.m. 1.3.2023

Bilaga 3 UTKAST TSV Taxatabell fr.o.m. 1.3.2023

Bilaga 4 UTKAST taxatexten

Bilaga 5 UTKAST JHM

NYLANDS AVFALLSNÄMND

 

Senast uppdaterad 15.12.2022