Kungörelse av anhängigt ärende: Borgå-Sibbos fiskeriområdes reglering av fisket

 

Ärende

Borgå-Sibbos fiskeriområde har 9.11.2022 till enheten för fiskeritjänster vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland inlämnat en ansökan om fastställande avde förslag till reglering av fiske som ingår i fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan. NTM-centralen har godkänt nyttjande- och vårdplanen genom ett separat beslut 11.8.2022.

Utlåtanden, anmärkningar och åsikter

I enlighet med 41 § i förvaltningslagen (434/2003) ger Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även andra än parter möjligheter till inflytande genom offentlig delgivning enligt 62 § i förvaltningslagen. De vars rätt eller fördel saken gäller (part) samt även andra än parter har rätt att uttrycka sin åsikt i ärendet. Utlåtanden, anmärkningar och åsikter ska skickas skriftligen senast 13.1.2023 före kl. 16:15 helst per e-post till registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi.

Framläggning och delfående

Detta meddelande om offentlig delgivning samt ansökan om fiskereglering har publicerats på NTM-centralens webbplats 7.12.2022 (ntm-centralen.fi > Startsida > Aktuellt > Kungörelser och anmälningar > Regional information, välj: Egentliga Finland). Delfåendet anses ha skett på den sjunde dagen räknat från den dag då detta meddelande om offentlig delgivning publicerades. Detta meddelande om offentlig delgivning samt ansökningshandlingar hålls framlagt till 13.1.2023.

Ytterligare information
Joonas Ikävalko tfn 0295 029 170, e-post fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Kungörelse av anhängigt ärende (pdf)

Borgå-Sibbos fiskeriområdes ansökan om fiskereglering (pdf)

NTM-CENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND, fiskeritjänster

 

Senast uppdaterad 08.12.2022