Kuulutus vireilläolosta: Porvoon-Sipoon kalatalousalueen kalastuksensäätely

 

Asia

Porvoon-Sipoon kalatalousalue on toimittanut 9.11.2022 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikölle hakemuksen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisten kalastuksensäätelyehdotusten vahvistamiseksi. ELY-keskus on hyväksynyt käyttö- ja hoitosuunnitelman erillisellä päätöksellä 11.8.2022.

Lausuntojen, muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus varaa hallintolain (434/2003) 41 §:n mukaisesti vaikuttamismahdollisuuden myös muille, kuin asianosaisille hallintolain 62 §:n mukaisella yleistiedoksiannolla. Niiden, joiden oikeutta tai etua asia koskee (asianosainen), sekä myös muiden kuin asianosaisten, on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiassa. Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 13.1.2023 klo 16:15 mennessä mieluiten sähköpostitse kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi.

Nähtävänäpito ja tiedoksisaantipäivä

Tämä yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus sekä käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotus on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivulla 7.12.2022 (www.ely-keskus.fi > Etusivu > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset > Alueellista tietoa, valitse: Varsinais-Suomi).Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän yleistiedoksiantoa koskevan ilmoituksen julkaisemisesta. Tämä yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus sekä hakemusasiakirjat pidetään yleisesti nähtävillä 13.1.2023 asti.

Lisätiedot

Joonas Ikävalko puh. 0295 029 170, sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Vireilläolokuulutus (pdf)

Porvoon-Sipoon kalatalousalueen hakemus koskien kalastuksensäätelyä (pdf)

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut

 

Viimeksi muokattu 08.12.2022