Detaljplaneändring för BA4 Bastukärr 2, förslaget framlagt

Kommunstyrelsen beslutade 2.5.2022 lägga fram förslaget till detaljplaneändring för Bastukärr 2. Storleken på kvarteren och trafiklösningarna har i den gällande planen delvis föråldrats.

Planändringen är närmast teknisk och avsikten med den är att underlätta genomförandet av planen. Områdets helhetsbyggrätt växer inte. Genom att förena kvarter och tomter samt flytta ET-området är avsikten att förbättra förutsättningarna för områdets byggbarhet.

Förslaget till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 12.5. – 13.6.2022 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och på kommunens webbplats. 

Eventuella skriftliga anmärkningar mot planförslaget ska vara kommunen tillhanda senast måndag 13.6.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi

Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn. 050 409 3957 samt planläggare Niina Tiittanen tfn 040 541 7596, e-postadresser fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Kommunstyrelsen
Sibbo 12.5.2022

 

Senast uppdaterad 09.05.2022