Detaljplan som delvis trätt i kraft, T6 Detaljplan för Östra Tasträsk

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 12.12.2022 § 103 godkänt T6 Detaljplan för Östra Tasträsk. Fullmäktiges beslut har överklagats hos förvaltningsdomstolen. Kommunstyrelsen beslutade 27.2.2023 § 62 förordna att detaljplanen T6 Detaljplan för Östra Tasträsk delvis träder i kraft innan den vunnit laga kraft, med undantag av de fastigheter som är föremål för besvär. Detaljplanen träder delvis i kraft genom denna kungörelse.

Kommunstyrelsen
Sibbo 16.3.2023

 

Senast uppdaterad 15.03.2023