Beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen – T:mi Kari Lukin

 

Kungörelsens publiceringsdatum: 24.6.2021 Datum för delfående av beslut: Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten alltså 1.7.2021. Beslutsnummer: § 59 /16.6.2021, beslut av byggnads- och miljöutskottet i Sibbo.

Sökande: T:mi Kari Lukin

Ärende: Miijötillstånd för marktäktstation i Paipis by i Sibbo på fastigheten 753-426-11-91. Beslutets huvudsakliga innehåll: Miljötillstånd beviljades.

Framläggande av beslutet för allmänheten: Kungörelsen hålls framlagd 24.6.-2.8.2021 på Sibbo kommuns webbplats. Beslutet finns till påseende på adressen www.sibbo.fi -> demokrati -> föredragningslistor och protokoll -> föredragningslistor och protokoll från och med 1.1.2021 -> Byggnads- och miljöutskottet -> protokoll 16.6.2021 -> § 59 och på adressen www.julkipano.fi.

Anmälningshandlingarna kan också läsas vid SibboInfo (Norra Skolvägen 2, Nickby) under öppettiderna.

Sökande av ändring: Ändring till beslutet kan sökas hos Vasa förvaltningsdomstol genom att anföra besvär inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärsskriften med bilagor ska lämnas till Vasa förvaltningsdomstols registratorskontor. Närmare anvisningar för sökande av ändring finns i den till beslutet som bilaga anslutna besvärsanvisningen. Besvärstiden utgår 2.8.2021. Ytterligare upplysningar ger: Miljöövervakningen i Sibbo kommun E-post: miljo@sibbo.fi.

Beslut (pdf)

Senast uppdaterad 24.06.2021