Beslut om anmälan angående verksamhet som tillfälligt förorsakar buller och skakning, schaktning och krossning – NHP-Yhtymä Oy, Jokivarrentie 17, Nikkilä

 

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 17.5.2018 (55§) har tf. miljötillsynschefen godkänt anmälningar och baserat på dem gett villkor som gäller verksamheterna.

Finns miljötillsynschefens beslut jämte därtill hörande besvärsanvisningar framlagda till allmänt påseende på Sibbo kommuns webbplats www.sibbo.fi och www.julkipano.fi

31.3 9.5.2022

Besvärstiden utgår 9.5.2022.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 5487596

Kungörelse (pdf)

Beslut (pdf)

 

Senast uppdaterad 31.03.2022