Ansökan om miljötillstånd för lagring av jord- och stenmaterial – T:mi Kari Lukin

Följande ansökan om miljötillstånd är anhängig hos byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun:

T:mi Kari Lukin ansöker om miljötillstånd för lagring av jord- och stenmaterial på fastigheten 753-426-11-91 i Paipis, Suolahtivägen 32, 04430 Sibbo enligt 27 § i miljöskyddslagen (527/2014).

Tillstånd ansöks för existerande lagring och transport av jord- och stenmaterial. Myllan förbehandlas på fastigheten genom sållning ungefär en gång om året, och sållandet tar ungefär två dagar. Materialet som ska lagras avhämtas från grusföretag och byggarbetsplatser. Man strävar efter att ta emot endast rena jord- och stenmaterial. Den eftersträvade tiden för lagringen av jord- och stenmaterial är så kort som möjlig. Vanligtvis lagras materialet lite under eller lite över ett år. Fraktionerna som lagras är sprängsten, krossmaterial, krossten, morän, fyllnadsjord och recyclingsmassa. Den största sammanlagda lagringmängden är cirka 3 000 m³, dvs. cirka 5 000 ton.

Verksamheten infaller huvudsakligen vardagar kl. 7–19. Vid behov utövas verksamheten även på lördagar och i undantagsfall på söndagar. Under vintern utövas verksamheten då vädret tillåter det. I genomsnitt transporteras cirka 40–50 laster per år. Jord- och stenmaterialet lagras utomhus på en öppen plats på verksamhetsfastigheten. Lagringshögarna är maximalt 5 meter höga. Transporterna och förflyttningen av materialet orsakar endast lite buller.

Kungörelsen är framlagd på Sibbo kommuns webbplats www.sibbo.fi under tiden 27.10.-4.12.2020. De offentliga handlingarna är framlagda på adressen www.julkipano.fi under tiden 27.10 -4.12.2020 Anmälningshandlingarna kan också läsas vid SibboInfo (Norra Skolvägen 2, Nickby) under öppettiderna, må–to kl. 8.00–17.00 och fr kl. 8.00–14.00.

De vilkas fördel eller rätt saken berör (part) har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Övriga personer och samfund har rätt att framföra sin åsikt.

Eventuella skriftliga anmärkningar och åsikter om ärendet ska lämnas in i första hand via webbplatsen www.julkipano.fi eller till adressen Sibbo kommun, Byggnads- och miljöutskottet/SR, PB 7, 04131 Sibbo eller till miljovard@sibbo.fi senast 4.12.2020. Vid användning av e-post bör beaktas att e-posten inte är särskilt skyddad för att sända personuppgifter eller konfidentiella uppgifter. I anmärkningen ska man ange ärendets diarienummer som är 617/2020.

Beslut i ärendet fattas av byggnads- och miljöutskottet som fungerar som miljövårdsmyndighet i Sibbo kommun. Tilläggsuppgifter ger miljöinspektör Saija Ruponen, tfn 040 1914 250, fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Senast uppdaterad 27.10.2020