Anhängig hos byggnadstillsynen

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

  • Tillstånd för miljöåtgärder, Kyllästämöntie 3, fastighetsbeteckning 753–421–12–20

Hyperco Data Center Strategies I Ky ansöker om tillstånd för miljöåtgärd enligt 128 § i markanvändnings- och bygglagen för att utföra förberedande miljöåtgärder på tomterna 1 och 2 i kvarter 706 på Bastukärrs detaljplaneområde i samband med ett byggprojekt. Projektet är förlagt till två separata fastigheter på norra sidan av Kervovägen. Infarten till området sker via Kyllästämövägen.

De förberedande miljöåtgärderna omfattar följande: Träd fälls på byggområdet. Ytjorden avlägsnas och transporteras till en officiell avstjälpningsplats för jordmassor. På området utförs grävning, schaktning och markfyllning i enlighet med en mer detaljerad åtgärdsbeskrivning, som bifogas till ansökan. Under arbetet samlas dagvattnet upp och leds till transportabla sedimenteringsbassänger. Om förorenad jord upptäcks under grävarbetet, anlitas en konsult för att övervaka saneringsarbetet.

De vilkas fördel eller rätt saken berör har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Ansökningshandlingarna finns till påseende hos Byggnadstillsynen på separat begäran (besöksadress; Klockarvägen 2, Nickby) under tiden 2.6.–16.6.2023.

Mer information fås av byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola, ulla-maija.upola@sipoo.fi, tfn 040 191 6032.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 16.6.2023 klockan 15.30 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsyn
Sibbo den 2.6.2023

 

Senast uppdaterad 01.06.2023