Meddelande om kungörelse – Samråd om de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) meddelar att samråd ordnas om de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004). Kommunerna i Nyland hör huvudsakligen till Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde, men vissa kommuner hör också delvis till Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde (Högfors stad, Lojo stad, och Raseborgs stad).

Den offentliga kungörelsen är framlagd till påseende 15.12.2023–17.6.2024 på NTM-centralens webbsidor på adressen www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa

Meddelande om kungörelse (pdf)

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

 

Senast uppdaterad 15.12.2023