Institutblogg: En lärares erfarenheter och funderingar efter första kursen med studiepoäng

Under läsåret 2021 – 2022 var Sibbo institut med i ett ONNO projekt med fem andra institut.  ONNO; osaaminen näkyväksi – näkymätön osaaminen innebär fritt översatt till svenska; att synliggöra kunnande och erkännande av kunnande genom kompetensbaserat lärande. Under projektets gång har vi fått lära oss att göra kursbeskrivningar kompetensbaserade, hur bedömningen kan ske och vad som krävs för att den studerande kan få studiepoäng för sin prestation, vilka kan införas på Studieinfo (KOSKI på finska). En studiepoäng motsvarar 27 á 45 minuters lektioner studier. Ifall studerande önskar är det alltså möjligt att registrera sin studieprestation i Studieinfo registret.

Den här nya möjligheten att studera och få studiepoäng vid medborgarinstitut utesluter ingalunda studerande som enbart vill utöva sin hobby. Vi är dock glada att vi kan erbjuda våra studerande möjligheten att avlägga en kurs och få sitt kunnande erkänt via studiepoäng.

En tanke väcktes hos institutets personal om det vore möjligt att ordna en intern svenska kurs med temat kundbetjäning för den egna och ungdomssidans personal. Personalen kan en hel del svenska och som de själv säger ”förstår och lyssnar flytande” men att själv våga tala och använda språket känns obekvämt och svårt. Jag fick i uppdrag att planera och förverkliga en svenska kurs på A2 nivå med temat kundbetjäning.

Kursen inleddes 28.2 och avslutades 25.4 med 9 x 90 minuters lektioner. Utöver närstudierna hade kursdeltagarna hemuppgifter som motsvarade 9 x45 minuter eget arbete. Samtliga kursdeltagare erhöll en studiepoäng bestående av 27 lektioner studier.

Kursens upplägg koncentrerades kring att öva och lära sig ord, fraser och begrepp inom temat kundbetjäning. Vi repeterade bl.a. ordföljden i svenska, övade olika ljud och fonem som är annorlunda än i finska, par – och gruppdiskussioner kring olika ämnesområden, lyssnade på nyhetssändningar på lättsvenska, text – och läsförståelse, hur svara på e-post samt olika svarsalternativ inom institutets kundbetjäning, telefondiskussioner o.s.v.

Som hemuppgifter hade kursdeltagarna t.ex. att läsa tidningen Kuriren och välja en intressant artikel som de återberättade till de andra, sända e-post till mig om olika saker som gäller våra kurser, grammatikövningar och se något svenskspråkigt TV program. Utöver det uppmuntrade jag kursdeltagarna att varje dag lyssna på svenska nyheter på lättsvenska. Under det sista kurstillfället fick kursdeltagarna skriva om sina sommarplaner. Jag hade lånat lättlästa böcker på svenska som jag presenterade och gav listan med bra böcker åt dem. Jag hoppas att alla orkar upprätthålla sina svenska kunskaper och allt de lärt sig under kursens gång.

Att som lärare få planera och förverkliga en dylik kurs kändes roligt och belönande i och med att innehållet direkt anknyter till vårt arbete här på Sibbo institut. Innan kursen och under kursens gång fick jag önskemål om vad som behöver repeteras och övas. Till min glädje märkte jag att alla kursdeltagare deltog ivrigt i min undervisning och småningom lyckades jag lösa upp en del av tunghäftan och osäkerheten att våga uttrycka sig på svenska. Självkänslan steg i takt med att ordförrådet breddades hos hela gruppen. Jag lyckades även med att få med samtliga delområden som krävs i en kurs på A2 nivå. Tack till er alla som deltog i kursen och förhoppningsvis kan vi fortsätta i någon form på hösten så ni inte glömmer er svenska. Önskar er alla en skön, solig semester med tid för återhämtning!

Hälsningar

Hanna Fridolfsson

Senast uppdaterad 02.06.2023