Parkeringsriktilinjer

Parkeringspolitiken är en viktig del av tätortsutvecklingen. Främjandet av parkeringspolitiken är ett centralt mål både ur en ekonomisk synvinkel och med tanke på tätortsmiljön. Riktlinjerna för parkeringen har som mål att för sin del stödja kommunens strategi inklusive tillväxtmålen samt utveckla kommunen på ett hållbart sätt samtidigt som man säkerställer att trafiken och parkeringen fungerar smidigt. Vid utarbetandet av parkeringsriktlinjerna har man strävat efter att beakta allmänna trendförändringar i parkeringsbehoven och att skapa lösningar som passar just för Sibbo.

Utarbetandet av parkeringsriktlinjerna påbörjades år 2018. Den nuvarande planeringspraxisen, de redan existerande parkeringsplatserna och deras placering samt parkeringens utmaningar har alla kartlagts när parkeringsprinciperna har utarbetats. Som en del av nulägesanalysen genomfördes en beräkning av användningsgraden för parkeringsplatserna i Nickby och Söderkulla samt en invånarenkät om parkeringen hösten 2018.

De i arbetet fastställda målen och utvecklingsåtgärderna bildar tillsammans parkeringsriktlinjer. Riktlinjerna skildrar en gemensam avsikt för ordnandet och utvecklandet av parkeringen i Sibbo. Riktlinjerna för parkeringen och utvecklingsåtgärderna har samlats under sju utvecklingshelheter: områdesvisa planeringsprinciper för parkeringen samt parkeringsnormer; anslutningsparkering; cykelparkering; parkeringsinformation; parkeringsövervakning; elbilar; samanvändningsbilar och -cyklar samt främjande av centraliserad och strukturell parkering.

Sibbo kommunstyrelse godkände Parkeringsriktlinjerna för Sibbo 23.11.2020. Parkeringsriktlinjerna granskas och uppdateras med jämna mellanrum så att de på bästa möjliga sätt motsvarar både dagens och framtidens behov.

Parkeringsriktlinjer för Sibbo (pdf, på finska)