Ordningsstadga för idrottsanläggningar

 1. Man bör iaktta trafikmärkena. Fordon, inklusive cyklar, bär parkeras på för ändamålet avsedda områden.
 2. På planerna och på på de ställen där prestationer utförs får endast de tränande, tävlande, ledare eller funktionärer röra sig.
 3. Omklädnings- och tvättrummen är avsedda endast för dem, som utnyttjar inrättningen.
 4. Varje idrottsgren får utövas endast på den för ändamålet avsedda platsen.
 5. Plan- och idrottsredskap bör återställas till de förvaringsutrymmen som är avsedda för dem. Beträffande redskap som gått sönder bör man genast underrätta anläggningens personal.
 6. Om man önskar använda idrottsanläggning, bör man minst 7 dagar på förhand framställa önskemål därom hos anläggningens personal.
 7. Man får varken inneha rusdrycker eller uppträda berusad. Tobaksrökning är förbjuden i omklädnings- och tvättrummen liksom på planerna och på platserna för idrottsutövning.
 8. Försäljning och reklam är tillåtet bara med vederbörligt tillstånd.
 9. Avfall bör föras till för ändamålet avsedda platser.
 10. Kommunen svarar inte för egendom som förkommit.
 11. Djur får inte utan vederbörligt tillstånd medtagas till områden som tillhör idrottsanläggningar.
 12. De föreskrifter som idrottsanläggningarnas personal ger bör ovillkorligen iakttagas.
 13. Person eller grupp av människor, som inte iakttar utfärdade föreskrifter, kan man avlägsna från idrottsanläggning och dess område.
 14. Beträffande idrottsanläggnings öppethållningstider meddelas skilt.
 15. På grund av reparationsarbeten kan idrottsanläggningen stängas helt eller delvis.