Motionssalens ordningsregler

 1.  Alla som besöker motionssalen ska mata in sin egen personliga PIN-kod i kodläsaren vid dörren.
 2. Användarrättigheten annulleras om besökaren överlåter sin personliga PIN-kod till andra personer. Missbruket av PIN-koden kan också polisanmälas. Annullerade användarrättigheter gottgörs inte.
 3. Åldersgränsen i motionssalen är 15 år. Yngre får träna med en förälder eller tränare närvarande och på dennas ansvar. Av säkerhetsskäl får man inte ta med barn under 12 år till motionssalen.
 4. När motionssalen är reserverad för kommunens/Idrottstjänsters egen service, kan man inte använda den. Reservedare tider syns i Timmi-kalender.
 5. Uteskor får inte användas i motionssalen. De skall lämnas i skoställningarna i tamburen.
 6. Saft och läskedrycker får inte drickas i motionssalen. Endast vattenflaskor av plast är tillåtna. Vatten som spillts på golvet skall torkas upp.
 7. Det är förbjudet att röka, använda snus och dricka alkohol, uppträda påverkad eller obehörigt vistas i motionssalen.
 8. Varje besökare ska själv torka av maskinerna och redskapet efter användningen.
 9. Skivstångstyngder, stänger och hantlar får inte släppas ner på golvet utan måste försiktigt läggas ner. Tyngder, stänger m.m. skall efter avslutad användning returneras till sina platser. Man ska inte heller dröja sig kvar vid apparaterna när man tränat färdigt utan ge plats åt andra.
 10. Man skall avlägsna sig från motionssalen senast när den stängs och från omklädningsrummen senast 15 minuter senare.
 11. Alla förvarar på eget ansvar sina kläder och annan egendom i omklädningsrummen och tamburen.
 12. Renlighet, ordning och goda seder skall iakttas i både motionssalen och omklädningsrummen.
 13. Personalen skall omedelbart underrättas om redskap eller annan egendom i motionssalen går sönder. Den som orsakar skada är ersättningsskyldig.
 14. Föreskrifter som ges av personalen skall följas.