Egnahemshustomter | Eriksnäs

Det egnahemsdominerade bostadsområdet Eriksnäs är beläget i södra Sibbo cirka två kilometer från servicen i Söderkulla tätort. Eriksnäs ligger nära naturen och havet. Tomterna på detaljplaneområdet Eriksnäs är till största delen bebyggda. Tomterna som är till salu finns i den södra korsningen av Fågelsvängen och Eriksnäsvägen. Tomternas bakre del stiger relativt kraftigt mot söder. Därför finns tomternas byggnadsytor i de norra delarna. På grund av höjdskillnaderna är tomterna krävande att bygga. Tomternas byggrätt anvisas med exploateringstalet e = 0,2. Detta betyder att byggrätten är 20% av tomtens areal. En gemensam körförbindelse ska byggas för de två västra tomterna.

Tomterna har bildats till egna fastigheter. Köparen betalar tomtens mätnings- och styckningskostnader 990 euro i samband med köpet av tomten.

Tomterna säljs till ett fast pris 100 000 euro/tomt till dem som är intresserade utan något särskilt ansöknings förfarande. Det är inte möiligt att arrendera tomterna.

Tomt A, 753-404-0001-0267
Fågelsvängen 56
.
Tomtens area är 1495 m² och byggrätt 299 k-m².
Man bör bygga en gemensam infart med granntomten.

kartta eriksnäsin tonteista

Förfrågningar och reservationer

Du kan ansöka om det lediga tomt från och med den 18 april 2024. Ansökningar som skickats tidigare kommer inte att beaktas. Berätta i e-postmeddelandet vilken av tomterna du vill köpa, samtliga köpares namn och kontaktuppgifter samt deras respektive andelar av tomten.

Markanvändningsingenjör Maija Lääti
+358 50 536 1408
fornamn.efternamn@sibbo.fi