Ohjeita lupapäätöksen jälkeen

Tiedote luvan saaneille / Rakennusvalvonnan sähköinen dokumenttihallinta

Sipoon kunnan rakennusvalvonta on siirtynyt täysin sähköisiin lupahakemuksiin ja rakennusvalvontaprojektien hallintaan. Muutos koskee kaikkia lupia, joiden lupatunnuksessa on vuosi -17 tai suurempi.

Näiden hankkeiden kaikki hakemukset, liitedokumentit, piirustukset, pöytäkirjat ym. toimitetaan rakennusvalvontaan Lupapiste.fi -palvelun kautta. Mitään ei enää toimiteta paperimuodossa. Rakennusvalvonnassa dokumenttien arkistointi on myös täysin sähköinen.

Katselmuksia varten rakennushankkeeseen ryhtyvän on kuitenkin varmistettava, että seuraavat dokumentit löytyvät oikeaan kokoon tulostettuina työmaalla katselmusten yhteydessä:

 • Lupapäätös
 • Pääpiirustukset (Lupapiste-leimalla varustettuina)
 • Erityispiirustukset (Lupapiste-leimalla varustettuina)

Rakennusvalvonta ei toimita erillisiä katselmuspöytäkirjoja hankkeen osapuolille, vaan pöytäkirja on kunkin katselmuksen jälkeen luettavissa Lupapisteessä. Mikäli jollakin hankkeen osapuolella on pöytäkirjaan kommentteja, ne voi kirjata Lupapisteen keskustelukenttään 14 päivän sisällä katselmuspöytäkirjan julkaisemisesta. Niistä tulee myös erikseen ilmoittaa rakennusvalvontaan.

Hankkeissa, joiden luvat ovat siirtyneet käsittelyyn ennen 1.1.2017 ja niissä poikkeuksellisissa hankkeissa, joita ei voi syöttää Lupapisteeseen (esim. muutosluvat ja pidennykset ennen vuotta 2017 myönnettyihin lupiin), käytetään entistä tapaa käsitellä dokumentteja eli käytännössä kaikki dokumentit toimitetaan, käsitellään ja arkistoidaan paperimuodossa.

Ohjeistus työnjohtajille katselmuksia varten

Vastaava työnjohtaja tilaa kaikki luvassa mainitut katselmukset. Merkinnät, mittaukset, erityispalot yms.

Aloituskokoukset, -katselmukset ja aloitusilmoitukset

Aloituskokouksia ja aloituskatselmuksia varten VTJ ottaa yhteyttä tarkastajaan. Pöytäkirja esitäytetään (työnjohtajien, ryhtyvien, suunnittelijoiden yms. henkilöiden tiedot) ja kokous pyritään pitämään työmaalla ulkona. Tätä varten tarvitsette Microsoft Teams appin ja nettiyhteydellä olevan tabletin / älypuhelimen. Lisäksi tarvitsemme aloituskokoukseen osallistuvien henkilöiden sähköposti osoitteet, jonne etäkokous kutsu lähetetään. Mikäli luvassa ei ole mainittu kuin aloitusilmoitus, niin tämä tulee tehdä tarkastajalle kirjallisesti (sähköpostilla) ennen töiden aloittamista.

Rakennekatselmukset

Rakennekatselmus tulee aina tilata, kun se on luvassa mainittu. Se sovitaan aina alueen tarkastajan kanssa, joka ohjeistaa, miten menetellään. Rakennekatselmuksessa VTJ:llä tulee olla mukana kohteen leimatut piirustukset oikeassa mittakaavassa ja täytetty tarkastusasiakirja.

Käyttöönotto- ja loppukatselmukset

Ennen rakennusvalvontaviranomaisen katselmusta toimitetaan kaikki tarvittavat asiakirjat Lupapisteeseen tai paperiluvan (ennen 31.12.2016) kyseessä ollen rakennustarkastajalle. Näitä asiakirjoja ovat ainakin:

 • vesijohdon painekoe ptk
 • IV-mittaus ptk
 • sähkömittaus ptk
 • tiiveysmittaus ptk
 • päivitetty energia tod.
 • MRL 153§
 • VTJ tulisija ja hormitarkastus ptk
 • jätevesijärjestelmän tarkastus ptk
 • maalämpökaivon porausraportti
 • tarkastusasiakirjat (Rak, KVV, IV)
 • selvitys purkujätteen käsittelystä, mikäli purettuja rakennuksia tai rakennelmia

Huomatkaa, että rakennusluvassa edellytetyt suunnitelma tulee olla toimitettu ja leimattu!

Lisäksi tulee olla esittää seuraavat asiakirjat:

 • jätehuolto sopimus
 • rakennuksen käyttö- ja huolto ohje käyttöönotettavilta osin
 • materiaalien tyyppihyväksyntätodistukset

Kaikki katselmukset tilataan sähköpostitse.
Postissa mainitaan kohteen rakennusluvan numero tai kaikki numerot, jos kyseessä useampi lupa. Lisäksi mainitaan, mitä rakennusta / rakennuksia katselmus koskee, jos luvalla useampi rakennus. Katselmuksen voi tilata, vaikka yllä lueteltu materiaali ei ole Lupapisteessä. Tulee kuitenkin huomioida, että pöytäkirjat yms. tulee olla Lupapisteessä / tarkastajalla vähintään vuorokautta ennen katselmusta. Ellei niitä ole saatavilla, katselmus siirretään / perutaan.

Ohje energiakaivon rakentamiseen

Tämä ohje koskee energiakaivon (ei maapiirin) rakentamista Sipoossa. Ohjeessa esitetyt toimet ehkäisevät energiakaivon rakentamisesta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista.

Rakenteet

Energiakaivon yläosaan tulee asentaa kallioon, 2-6 metrin syvyyteen, upotettava suojaputki. Putken tarkoitus on estää irtoaineksen pääsy kaivon kautta maaperässä olevaan pohjaveteen. Energiakaivo tulee tämän lisäksi vesieristää esim. muovisella eristysputkella tai bentonoimalla. Tällä estetään hule- ja kuivatusvesien pääsy porareikään. Kaivo suljetaan lopuksi vesitiiviillä suojahatulla. Energiakaivon rakenteet on havainnollistettu kuvassa 1.

Sijoittaminen

Energiakaivon paikkaa mietittäessä on huomioitava suojaetäisyydet lähistöllä oleviin pilaantumisherkkiin kohteisiin, kuten talousvesikaivoihin. Suositeltava vähimmäisetäisyys energiakaivosta porakaivoon on 40 m ja rengaskaivoon 20 m. Kiinteistökohtaiseen jätevesijärjestelmään tulisi etäisyyttä jättää väh. 30 m (kaikki jätevedet) tai 20 m (harmaat jätevedet). Vähimmäisetäisyyksien tarkoituksena on ehkäistä riskejä ja ongelmatilanteita.

Lämmönsiirtoaineet

Lämmönsiirtoaineena tulee käyttää ympäristölle mahdollisimman haitattomia aineita, kuten etanolia. Etyleeniglykolia tai metanolia ei tule käyttää. Lämmönsiirtoaineen määrää tulee käytön aikana tarkkailla, jotta mahdolliset vuodot voidaan havaita nopeasti. Mikäli on syytä epäillä vuotoa, tulee asiasta ilmoittaa ympäristön- tai terveydensuojeluviranomaiselle välittömästi. Käytetty lämmönsiirtoaine luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja se tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn käytöstä poistamisen jälkeen.

Työn aikana huomioitavat asiat

Energiakaivon porauksessa syntyy veden ja kiintoaineen muodostamaa lietettä sekä karkeaa kiviainesta, jotka tulee käsitellä siten, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille. Kiviainesta tai lietettä ei saa johtaa sellaisenaan suoraan vesistöön tai yleisiin viemäreihin. Mikäli lietettä imeytetään maaperään tai johdetaan lähiojiin, tulee se tehdä niin, ettei siitä aiheudu naapurikiinteistön vettymistä tai ojien tukkeutumista. Kiviaineksen haitallinen pölyäminen tulee työn aikana estää. Taajaan asutulla alueella tulee porauspöly kerätä työn aikana erilliseen umpinaiseen konttiin. Jos porauksen aikana havaitaan esim. talousvesikäyttöä haittaavia veden laadun tai määrän muutoksia lähistön kaivoissa, on poraaminen keskeytettävä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen poistamiseksi sekä tarvittaessa haettava vesilain 3 luvun 2 §:n mukaista lupaa työn jatkamiseksi.

Energiakaivon leikkauskuva.
Kuva 1. Energiakaivon rakenne (lähde: Ympäristöopas ”Energiakaivo, Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa”, Ympäristöministeriö 2013).

Ohje piha- ja istutussuunnitelman laatimiseen

Piha- ja istutussuunnitelma                                   

Piha- ja istutussuunnitelma on vastaavanlainen erikoissuunnitelma kuin esim. vesi- ja viemärisuunnitelma. Suunnitelmiin liitetään aina asianmukainen nimiölehti.

Piha- ja istutussuunnitelma on toimitettava rakennusvalvontaan (liitettävä Lupapisteeseen) hyvissä ajoin ennen pihatöihin ryhtymistä. Suunnitelman tulee olla myös pääsuunnittelijan hyväksymä (sähköinen allekirjoitus). Piha- ja istutussuunnitelman liittämisestä Lupapisteeseen lähetetään ilmoitus (sähköpostiviesti) rakennusluvan käsittelijälle.

Pihan rakentamisessakin on noudatettava asemakaavamääräyksiä (etäisyydet rajasta, rakenteet rakennusalan sisäpuolella, istutettavat alueen osat jne.) sekä hyväksyttyä asemapiirrosta.

Asemakaavassa voi osa piha-alueesta olla määritetty istutettavaksi (istutettava alueen osa). Tämän alueen istutuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota; pelkkä nurmi ei ole riittävä.

Vieraslajien käyttämistä istutuksissa suositellaan välttämään.

Piha- ja istutussuunnitelmassa ei voi hyväksyttää/esittää luvanvaraisia toimenpiteitä; ne vaativat joko muutosluvan tai erillisen toimenpide- tai rakennusluvan.

Piha- ja istutussuunnitelmassa esitetään vähintään seuraavat asiat:

– pohjoisnuoli
– asemakaavamerkinnät (istutettavat alueen osat, liittymäkiellot yms.)
– pihatoiminnot; myös autopaikat
– kulkuväylät
– tonttiliittymä, mitoitettuna
– istutukset, mieluummin nimettyinä (pensasalue, kukkapenkki jne.)
– tontin pintamateriaalit
– kiinteät pihakalusteet
– jäteastian/-astioiden sijoitus
– korkeuskäyrät ja alueiden korkeusasemat
– hulevesien käsittely ja viivytysalueiden ratkaisut (myös kasvillisuus)
– pengerrykset istutuksineen, tukimuurit, aidat mitoitettuina korkeuksineen.