Dikning

Syftet med dikning är att torrlägga mark eller avleda vatten som hindrar användningen av ett område. Med dikning avses att man anlägger ett nytt dike samt utvidgar eller rätar ut ett gammalt dike eller en rännil. Med dikning avses också att man rensar en rännil eller en bäck när rensningen inte leder till att medelvattenståndet i en sjö ovanför ändras bestående. Bestämmelser om dikning finns i 5 kapitlet i vattenlagen (587/2011). På detaljplaneområden avgörs dikningsfrågor i regel med stöd av markanvändnings- och bygglagen.

Detaljer och tvister i samband med dikning ska i första hand lösas mellan de berörda parterna. Om de berörda parterna inte kan lösa tvisten sinsemellan, kan den skadelidande eller dikningens aktiva part skriftligen anhängiggöra ärendet hos kommunens miljövårdsmyndighet.

Den kommunala miljövårdsmyndighetens roll i dikningsärenden

Byggnads- och miljöutskottet fungerar som kommunens miljövårdsmyndighet i Sibbo. Utskottet kan behandla sådana meningsskiljaktigheter i fråga om dikning som inte kräver en dikningsförrättning eller tillstånd enligt vattenlagen. Tvister som behandlas av utskottet kan föranledas av anläggandet av ett dike på någon annans mark eller genom någon annans enskilda väg, en ändring av sträckningen på ett dike, ledandet av vatten till ett dike eller en bäck på någon annans mark, eller något annat motsvarande skäl. Utskottet kan också avgöra tvister som gäller försummelse av ansvaret för underhåll av dike. För behandlingen av ett dikesärende kan utskottet ta ut en avgift enligt miljövårdsmyndighetens avgiftstabell. Beslut i dikesärenden kan överklagas hos Vasa förvaltningsdomstol.

En dikningstvist ska anhängiggöras skriftligt

Ansökan görs med ett fritt formulerat brev som åtminstone ska innehålla:

  • Sökandens kontaktuppgifter
  • Den skadelidandes kontaktuppgifter
  • Kontaktuppgifter till den skadelidandes fastighet
  • Den misstänkta skadevållarens fastighet och ägarens kontaktuppgifter
  • Skadans natur och omfång
  • Hur de berörda parterna har försökt lösa ärendet
  • Sökandens underskrift

Ansökan riktas till byggnads- och miljöutskottet och skickas antingen elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi eller per post till adressen Sibbo kommun, Byggnads- och miljöutskottet, PB 7, 04131 Sibbo.

När behövs tillstånd, anmälan eller dikningsförrättning?
  • Om dikning, användning eller underhåll av ett dike kan medföra förorening av miljön i vattenområden eller sådana konsekvenser för vattendragen som kräver tillstånd, krävs tillstånd enligt vattenlagen. Också underhåll av ett dike kan fordra tillstånd om en bäckfåra som används som dike med tiden återfått sitt naturliknande tillstånd. Som tillståndsmyndighet fungerar Regionförvaltningsverket i Södra Finland.
  • Ett dikningsärende som inte kräver tillstånd av tillståndsmyndigheten kan i vissa fall behandlas vid en dikningsförrättning. Till exempel stora dikningsprojekt som omfattar flera fastigheter ska i allmänhet behandlas vid en dikningsförrättning. Förrättning ansöks hos NTM-centralen i Nyland.
  • Om dikningen inte kräver tillstånd eller en dikningsförrättning, ska andra dikningar än en obetydlig dikning anmälas till NTM-centralen i Nyland minst 60 dagar på förhand. Sådan obetydlig dikning kan t.ex. vara täckdikning av ett litet åkerskifte, dikning av en mindre skogsremsa eller anläggande av ett dike på egen mark, om diket behövs för att torrlägga en byggplats.

Suomeksi

Senast ändrat 20.02.2020