Privat familjedagvård

Familjen kan välja en privat familjedagvårdare för sitt barn och få stöd för privat vård av Fpa.

En privat familjedagvårdare måste vara godkänd av kommunen. Samma lagar och regler gäller den privata familjedagvårdaren som den kommunala. Kommun övervakar, vägleder och samarbetar med de privata familjedagvårdarna.

För vem och på vilka villkor

Den privata familjedagvårdaren väljer själv barnen till sin grupp.

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få småbarnspedagogik.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Barnets föräldrar gör ett avtal med den privata familjedagvården om vårdtjänsten och dess avgift. Familjen kan ansöka om privatvårdsstöd från Fpa.

Den privata familjedagvårdaren prissätter själv sin service.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Föräldrar kan söka småbarnspedagogikplats för sitt barn genom den privata familjedagvården. En privat familjedagvårdare är en företagare som sköter barn vanligtvis i sitt eget hem. Gruppen kan bestå av fyra barn som behöver heltidsvård och ett barn som behöver deltidsvård och som antingen är i förskoleåldern eller en skolelev. Familjedagvårdarens egna barn under skolåldern räknas med i gruppen. Privata familjedagvårdare övervakas av myndigheter.

Lag om småbarnspedagogik https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180540

E-tjänst