Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma

Sipoon kaavoituskatsauksessa esitellään kunnassa ja Uudenmaan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavahankkeet. Kaavoituskatsauksen yhtenä tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi kuntalaisille.

Kaavoitusohjelma on Sipoon maankäytön keskipitkän aikavälin toimintaohjelma. Ohjelmassa linjataan lähivuosien suunnittelun ja kaavoituksen painopistealueet ja keskeiset tehtävät. Kaavoitusohjelma laaditaan neljälle vuodelle siten, että painopiste on ensimmäisessä vuodessa.

Kaavoitusohjelma sisältää ohjelmakauden yleis- ja asemakaavahankkeiden sekä muiden kaavoituksellisten suunnitteluhankkeiden lyhyet kuvaukset ja niiden aikataulut. Kaavoitushankkeiden ajoitus perustuu arvioon niiden yleisestä tarpeellisuudesta, keskinäisestä kiireellisyysjärjestyksestä sekä kaavoitukseen varatuista resursseista.

Toimi näin

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma julkaistaan vuosittain Sipoon kunnan verkkosivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntaa laatimaan vähintään kerran vuodessa kaavoituskatsauksen (MRL 7 §).

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö